Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục Thống kê, báo cáo
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Ngạn tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 22/3/2020 đến ngày 21/4/2020 như...
Thực hiện Quyết định số số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Ngạn tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 21/01/2020 đến ngày 21/02/2020...
Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình triển khai...
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng chính phủ  hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Công văn số 1428/UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 về việc báo cáo công...
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan,...
Thực hiện Công văn số 61/KTHT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Quảng Điền về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. UBND xã Quảng Ngạn báo cáo tình...
 Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Quảng Ngạn ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc công bố lần 02 Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã...
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nph[ơng hướng nhiệm vụ năm 2019.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và yêu cầu của cấp trên, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Ngạn báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; Phương án, kế hoạch phòng,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 261.233
Truy cập hiện tại 14